ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS HIRDETÉSI FELTÉTELEK

A LASHBIRD APPLIKÁCIÓBAN SZOLGÁLTATÁST MEGRENDELŐK SZÁMÁRA

(ÁSZF)

 

 1. Az applikáció üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Cégnév:                                              Beauty 303 Kft.

Székhely:                                            1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.

Telephely:                                          1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 108. 1. em.4-8.

Cégjegyzékszám:                               01-09-724577

Adószám:                                           13226754-2-42

Képviselő:                                          Mátrai László ügyvezető igazgató

Telefonszám:                                     0620/923 9630

E-mail cím:                                         matrai@lashandlashes.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:           RackForest Kft

Székhely / Telephely::                       1132 Bp. Victor Hugo utca 18-22 3em

Adószám:                                               14671858241

E-mail cím:                                             info@rackforest.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó jogi személy, aki a Lashbird elnevezésű applikációt üzemelteti.

 

 • Megrendelő: a Szolgáltató által kínált szolgáltatást igénybe vevő természetes illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szempontjából Megrendelő minden olyan személy, aki hirdetést helyez el a Szolgáltató applikációján.

 

 • Felhasználó: az applikáció szolgáltatásait ingyenesen használó – a Megrendelők által elérni kívánt – természetes személy.

 

 1. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató, a hirdető Megrendelők részére jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeket határozza meg.

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit applikációján teszi közzé.

 

 1. Az applikáció, valamint az igénybe vehető szolgáltatások bemutatása:

 

Az applikáció célja Felhasználói oldalról, hogy segítse a Felhasználókat a közelükben lévő, professzionális szolgáltatást nyújtó pillás szakember megkeresésében és a szolgáltatásra való bejelentkezésben. Az applikáció szolgáltatásait a Felhasználó regisztrációt követően, ingyenesen veheti igénybe.

 

Az applikáció célja Megrendelői oldalról, hogy az applikáción keresztül a Megrendelőt minél több Felhasználó megismerhesse, a Megrendelő közelében tartózkodó Felhasználó számára ajánlatot tegyen és a Felhasználó számára egyszerű legyen az időpontfoglalás. A Felhasználók, a Megrendelőnél történő látogatásukról véleményeket tehetnek közzé, ezzel növelve a Megrendelő ismertségét és esetleges látogatottságát. Más célt az applikáció nem szolgál. A szalonkereső meghatározza a Felhasználó eszközének GPS pozícióját, így a Felhasználó közelében található pillás szalon szolgáltatásait tudja kínálni számára.

 

Az applikáció használata Felhasználói oldalról ingyenesen történik, továbbá az applikáció megtekintése és az azon történő keresés is ingyenes. Megrendelői oldalról a szolgáltatások jelenleg szintén ingyenesen, regisztrációt követően érhetőek el.

 

 1. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2021. augusztus 1.napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek applikációban való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Megrendelő a Szolgáltató applikációjából történő megrendeléssel és hirdetés feladással kezdeményez. A Megrendelő, ha az applikáció szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

Az applikáció használatának megkezdésével valamennyi Megrendelő kifejezetten elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket. Az applikációt minden Megrendelő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 1. A szerződés létrejötte:

 

A Megrendelő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Megrendelő a szolgáltatást megrendeli (regisztrál és hirdetését feladja) és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.), valamint akkor is, ha a hirdetés nem felel meg a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben írt rendelkezéseknek. A Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását és elállni a szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől.

 

A Megrendelő és a Szolgáltató között a hirdetési szerződés a regisztrációval jön létre. A Megrendelő a szolgáltatások igénybevétele előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között létrejön a szerződés. A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így nem kereshető vissza.

 

 1. A hirdetés és egyéb szolgáltatások:

 

A hirdetésben megadott információk valódiságáért, valamint a meghirdetett szolgáltatással kapcsolatos jogokkal összefüggésben a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. A Megrendelő a hirdetést köteles magyar nyelven közzétenni az applikációban.

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik hirdetési oldalra vagy applikációra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

 

Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetések tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, a hirdetések tartalma személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez, esetlegesen személyes adatok felhasználásához hozzájárul, illetve az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

 

A hirdetésekhez kizárólag a Megrendelő által készített felvétel mellékelhető. Tilos katalógusképet, vagy más weboldalról letöltött felvételt felhasználni. A felvételekkel kapcsolatos jogok tekintetében a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Ugyanazt a szolgáltatást kizárólag egy hirdetésben lehet hirdetni.

 

Az applikációra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely:

 

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 

A Megrendelő a regisztráció alkalmával megadott jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 

 1. A hirdetések ellenőrzése, törlése, felelősség:

 

Az applikáció egy adatbázis, amelynek előállítója és fenntartója a Szolgáltató. Az 1999. évi LXXVI. törvény 84/A. § (1) bekezdése alapján kizárólag az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni.

 

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Amennyiben a Megrendelő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Megrendelő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

A Szolgáltató az applikációban a Megrendelők által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek töltöttek fel az applikációra.

 

A Szolgáltató jogosult az applikációba feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a szolgáltatást megtagadni, végső soron a Megrendelő fiókját törölni, amennyiben az applikációba feltöltött tartalom a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekbe, vagy jogszabályba ütközik. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt az applikáció használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, vagy az applikáció tematikájába nem tartozik bele a meghirdetett szolgáltatás. A Szolgáltató jogosult továbbá törölni a hirdetést akkor is, ha az trágár, obszcén, másokat rossz színben feltüntető kifejezéseket használ. Szolgáltató felé ezért a Megrendelő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések az applikációból automatikusan eltávolításra kerülnek.

 

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Megrendelőt kizárni az applikáción elérhető szolgáltatások nyújtásából (a Megrendelő fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Megrendelő a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja az applikációt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat.

 

A Megrendelő a feltöltött hirdetéseket bármikor jogosult törölni. A törölt hirdetések véglegesen törlődnek az applikációból, azokat a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja.

 

A Szolgáltató által biztosított rendelkezésre állási kötelezettségbe nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, így például a szerver elérhetősége, továbbá az előre bejelentett karbantartások.

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet az applikáció és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget az applikáció folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget az applikációra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, a felhasznált fényképfelvételekkel, egyéb tartalmakkal kapcsolatos jogok miatt, továbbá a Megrendelő és a Felhasználó közötti ügyletekkel, valamint ezen személyek cselekedeteivel, viselkedésével kapcsolatban sem.

 

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Megrendelő és a Felhasználó közti jogvitákba, és a felek közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelők által az applikációba feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a szolgáltatások minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a szolgáltatások ellenőrzéséért, a felek teljesítéséért.

 

A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Megrendelő kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

 

Szolgáltató nem garantálja az applikáción található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint az applikáció vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

 

Szolgáltató az applikáció és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve az applikáció és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből, vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

 

Szolgáltató nem felelős az abból származó kárért, hogy a Megrendelő adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

 

Az interneten továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

 

 1. Adatvédelem:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Megrendelői és a Felhasználók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató applikációján és székhelyén érhető el.

 

 1. A szerződés megszűnése:

 

A Megrendelő részéről a regisztrációval létrejött szerződés a regisztráció törlésével, vagy határozott idejű szolgáltatás igénybevétele esetén, a határozott idő leteltével megszűnik.

 

A Szolgáltató az applikációt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a hozzáférését az applikáció egészéhez, vagy egy részéhez technikai vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés, vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Megrendelő megsérti a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Beauty 303 Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.), vagy elektronikus levélben (matrai@lashandlashes.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

A Megrendelő applikációból történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Megrendelőt terheli a számítógépe és egyéb eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2021. augusztus 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

 1. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Beauty 303 Kft (Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.)  adatkezelő által a birdapp.lashbird.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. Ismétlődő bankkártyás fizetési nyilatkozat.

„Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (birdapp.lashbird.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.”

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 08. 01 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

© 2019 Lash and Lashes / Beauty 303 Kft.